Stichting
De Kattenmand

Privacyverklaring Stichting De Kattenmand Nieuw-Lekkerland


Stichting de Kattenmand, Hoogaarslaan 81a, 2957 EK te Nieuw-Lekkerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens
Stichting De Kattenmand
Hoogaarslaan 81a
2957EK Nieuw-Lekkerland
0184- 76 90 14
06- 227 35 139
[email protected]
www.dekattenmand.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Kattenmand registreert op uw aangeven persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening die valt onder het doel van onze stichting.

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Identificatienummer van rijbewijs, paspoort of ID-kaart

Met welk doel registreren wij deze gegevens
Stichting De Kattenmand verleent de volgende diensten:

 • het opnemen van katten waarvan u e eigenaar afstand doet;
 • het plaatsen van een of meerdere katten uit ons asiel bij een nieuwe eigenaar;
 • het bieden van hulp via onze dierenambulance, wanneer iemand een dier aantreft in de buitenruimte dat hulp nodig heeft of dat als zwerver aangemeld wordt waarna het dier (indien noodzakelijk) opgevangen kan worden.

Wanneer uw van een van deze diensten gebruik maakt registreren we uw gegevens met het volgende doel:

 • vastleggen van de vorige rechtmatige eigenaar of de vinder van een dier inclusief de woon- of vindplaats van het dier dat is gebracht of aangemeld;
 • vastleggen van de gegevens van nieuwe eigenaar en de nieuwe woonplaats van het dier dat is adopteert;
 • Na plaatsing: het registreren van de chip van de kat in een chip-databank met daaraan gekoppeld de naam, de overige kenmerken van de kat en uw gegevens als eigenaar om u snel te kunnen bereiken wanneer de kat is verdwaald of gewond is geraakt.

Hoe registreren wij uw gegevens
Elke kat die in ons asiel wordt opgenomen, wordt geregistreerd in het programma Dipo. Bij elke kat worden de persoonsgegevens van de melder of de oude eigenaar, en de nieuwe eigenaar genoteerd.

Bij afstand of plaatsing afstand of het adopteren van een dier wordt op basis van Dipo een afstandsverklaring of een plaatsingscontract opgesteld. Deze wordt ondertekend door de oude/nieuwe eigenaar en de medewerker van het asiel. Op dit document staan de in het asiel bekende gegevens vermeld. U krijgt een ondertekend exemplaar mee naar huis. Een tweede ondertekend exemplaar wordt opgenomen in het papieren archief van De Kattenmand.

Bewaartermijn
Na 30 jaar worden de gegevens van de kat inclusief bijbehorende persoonsgegevens verwijderd. Wenst u verwijdering van de gegevens binnen deze termijn dan verwijzen wij u naar de paragraaf Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kattenmand verstrekt uw persoonsgegevens niet rechtstreeks aan derden tenzij wij hiertoe van rechtswege formeel verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De Kattenmand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verder heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kattenmand. Mogelijk heeft dit wel gevolgen voor het gebruik maken van de dienstverlening van De Kattenmand, bijvoorbeeld in geval u afstand wilt doen van uw kat of een kat wilt adopteren.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens op afspraak kenbaar maken ten kantore van De Kattenmand aan de Hoogaarslaan 81a te Nieuw-Lekkerland. Of door het sturen van een mail naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. De Kattenmand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kattenmand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze dienstverlening is er niet op gericht gegevens te verzamelen personen die jonger zijn dan 16 jaar. Personen die afstand willen doen van een kat of een kat willen adopteren moeten daarom ouder zijn dan 18 jaar, tenzij ze in het bijzijn zijn van ouders of voogd.

Indien een persoon die jonger is dan 16 jaar een melding doet bij de dierenambulance noteren wij gedurende de looptijd van de melding de gegevens over de locatie en eventueel een naam en telefoonnummer. Deze naam en telefoonnummer worden niet vastgelegd in onze registratie maar dienen uitsluitend ter lokalisering van het dier dat in nood is.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.